Etický kódex

Tento Etický kódex  vstúpil do platnosti dňa 05.04.2008 a je záväzný pre všetkých realitných maklérov, manažérov a zamestnancov realitnej kancelárie CASSOVIA REALITAS.

 

 1. Realitný maklér CASSOVIA REALITAS jedná kvalifikovane a to v dobrej viere, s najvyššou odbornou starostlivosťou,  čestne, zdvorilo, slušne, ústretovo, v súlade s morálnymi a kultúrnymi princípmi. Je povinný dodržiavať platné právne predpisy.
 2. Realitný maklér CASSOVIA REALITAS nesmie poškodiť záujmy a práva svojho klienta, ktoré radí nad svoje záujmy. Riadi sa heslom, že klient je vždy na prvom mieste a jeho spokojnosť je dôležitejšia než okamžitý zisk a nesmie poškodiť záujmy a práva svojho klienta, ktoré radí nad tie svoje.
 3. Realitný maklér CASSOVIA REALITAS vždy jedná tak, aby nezneužil svoje postavenie v neprospech svojho klienta  
 4. Realitný maklér CASSOVIA REALITAS nesmie zverejniť bez súhlasu svojho klienta dôverné informácie, získané od svojho klienta, a to ani po ukončení spolupráce s realitnou kanceláriou. Je povinný zachovať mlčanlivosť voči tretím osobám o obchodných prípadoch, a to i po ich ukončení.
 5. Realitný maklér CASSOVIA REALITAS spolupracuje s partnerskými a konkurenčnými realitnými maklérmi a kanceláriami, pokiaľ je to v záujme klienta a vyžaduje si to daná situácia. Pri takejto spolupráci sa rešpektujú zásady dobrej spolupráce, slušnosti, zdvorilosti a kolegiality.
 6. Realitný maklér CASSOVIA REALITAS nesmie vykonávať činnosť, ktorá je alebo by mohla byť považovaná za konkurenciu vo vzťahu k spoločnosti CASSOVIA REALITAS.
 7. Realitný maklér CASSOVIA REALITAS nesmie využívať svoje postavenie k tomu, aby prijímal alebo akýmkoľvek spôsobom vyžadoval úplatky, nelegálne provízie, či iné výhody od klientov, obchodných partnerov a konkurentov. Osoba, ktorá sa pokúsi o uplácanie alebo korupciu, musí byť na nevhodnosť takého konania upozornená a pokiaľ to nebude rešpektovať, musia sa s ňou prerušiť akékoľvek obchodné kontakty. Realitný maklér o takom jednaní musí okamžite informovať svojho nadriadeného.
 8. Realitný maklér CASSOVIA REALITAS si pre vlastný prospech a potrebu nesmie privlastniť žiadne finančné prostriedky, zdroje, know-how alebo majetok spoločnosti CASSOVIA REALITAS, spolupracovníkov, klientov či obchodných partnerov.  
 9. Realitný maklér CASSOVIA REALITAS vždy jedná v prospech našej spoločnosti, ktorú svojím chovaním reprezentuje.
 10. Realitný maklér CASSOVIA REALITAS dodržiava pravidlá stanovené vedením spoločnosti.
 11. Realitný maklér CASSOVIA REALITAS berie na vedomie svoju zodpovednosť v procese obchodovania s nehnuteľnosťami, preto sa usiluje o ďalší rozvoj a vzdelávanie, zdokonaľuje sa vo všetkých oblastiach realitnej činnosti, zúčastňuje sa pravidelne na školeniach a firemných poradách.

 

 

Koľko stojí môj domov?

HYPOkalkulačka