Postup rezervácie

Postup rezervácie

Podpis rezervačnej zmluvy a zloženie rezervačného poplatku - realizuje sa pri záujme o danú nehnuteľnosť s potenciálnym kupujúcim  1. Nehnuteľnosť je pre klienta - kupujúceho rezervovaná, tzn. stiahnutá zo všetkých internetových portálov a neponúka sa na predaj.

  2. Následne sa dohodnú podmienky a termín podpisu a pripravia sa potrebné podklady pre realizáciu uzatvorenia kúpno–predajných zmlúv.


Uzatvorenie rezervačnej zmluvy so záujemcom o kúpu nehnuteľnosti je splnením záväzku realitnej kancelárie voči predávajúcemu, t. j. zaistiť konkrétneho záujemcu o kúpu.


Klient uzatvára (podpisuje) rezervačnú zmluvu výhradne s realitným maklérom, ktorý je k tomuto úkonu písomne splnomocnený vedením spoločnosti CASSOVIA REALITAS.


Plná moc realitného makléra pre podpis rezervačnej zmluvy musí byť nutne priložená k rezervačnej zmluve (fotokópia originálu).


Prijatie rezervačného poplatku v hotovosti môže realizovať iba realitný maklér splnomocnený k tomuto úkonu v texte plnej moci. Táto musí obsahovať nasledujúcu vetu:


 “Zmocnenec nie je oprávnený za spoločnosť CASSOVIA REALITAS v súvislosti s jedným obchodným prípadom prijímať finančné čiastky vyššie než 2.000 €, pričom výška rezervačného poplatku prijímaného v hotovosti realitným maklérom nesmie byť vyššia, než limit vyslovene uvedený v texte plnej moci. Náhľady plnej moci sú umiestnené pod článkom.    • Prijatie rezervačného poplatku v hotovosti potvrdí zástupca spoločnosti CASSOVIA REALITAS príjmovým dokladom, na ktorom bude popis splnomocneného zástupcu tejto spoločnosti.

  • Ak je rezervačný poplatok, či jeho časť hradená bankovým prevodom alebo je vložená priamo na účet spoločnosti, jediné platné a správne číslo účtu spoločnosti CASSOVIA REALITAS je: 


IBAN: SK8702000000003482858459, BIC: SUBASKBX, vedený vo VÚB banka a.s..  • Zloženie rezervačného poplatku na iný účet nesmie byť vyžadované zo strany realitného makléra voči záujemcovi, a pokiaľ by k nemu došlo, nemôže byť považované za splnenie záväzku uhradenia rezervačného poplatku.

  • Klient bude informovaný emailom najneskôr do 3 pracovných dní po podpise rezervačnej zmluvy o zaevidovaní rezervačnej zmluvy právnym oddelením CASSOVIA REALITAS. Spoločnosť CASSOVIA REALITAS žiada klientov, aby kontaktovali vedenie spoločnosti e-mailovou správou, v prípade, ak nedostanú tento informačný e-mail na adresu: m.tomcova@cassoviarealitas.sk, t. č.: 0917 333 134

  • Po zistení potrebných údajov pre prípravu zmluvy vypracuje právne oddelenie našej spoločnosti návrhy zmluvnej dokumentácie podľa okolností prípadu (zmluva o budúcej zmluve, kúpna zmluvu, dohoda o prevode členských práv a povinností, atď.)