Právna poradňa

Právna poradňa

Užitočné články a informácie pre predávajúcich, či kupujucich nájdete tu:


Rady pri predaji nehnuteľnostíwww.sora.sk/pre-predavajucich 


Rady pri kúpe nehnuteľností - www.sora.sk/pre-kupujucich 


Právna poradňa pri kúpe a predaji nehnuteľností - www.sora.sk/pravna-poradna 


Zoznam zákonov, ktoré by Vám mohli byť pri obchodovaní s nehnuteľnosťou prospešné : • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov

 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov

 • Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších právnych predpisov

 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ( katastrálny zákon ) 
  v znení neskorších zmien a doplnkov

 • Zákon č .428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov

 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej ceny majetku v znení vyhlášky Ministerstva 
  spravodlivosti č.576/2003 Z. z.

 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č.79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov


 Tím CASSOVIA REALITAS